Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum Aktueller Kunst, 1997

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1995

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ausstellungsansicht, Raum aktueller Kunst, 1992

Raoul de Keyser
Ohne Titel, 2006
Aquarell, Kreide, Gesso
25,5 x 32,5 cm